infranoord uitzendbureau roden

Algemene voorwaarden

logo

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

Inhoudsopgave

Artikel 1        Werkingssfeer

Artikel 2        Definities

Artikel 3        De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4        Het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer

Artikel 5        Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 6        Opschortingsrecht

Artikel 7        Werkprocedure

Artikel 8        Arbeidsduur en werktijden

Artikel 9        Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 10      Functie en beloning

Artikel 11      Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 12      Arbeidsomstandigheden

Artikel 13      Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14      Opdrachtgeverstarief

Artikel 15      Facturatie

Artikel 16      Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

Artikel 17      Betaling en gevolgen wanbetaling

Artikel 18      Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 19      Werving en selectie: uitvoering

Artikel 20      Werving en selectie: honorarium en kosten

Artikel 21      Geheimhouding

Artikel 22      Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

Artikel 23      Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Artikel 24      Medezeggenschap

Artikel 25      Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 26      Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 27      Slotbepaling

Artikel 1        Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen S.P. Services BV, tevens handelend onder de naam Select People en Infra-Noord, en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Select People uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten werknemers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
 2. Werknemer: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
 3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Select People / Infra-Noord op grond waarvan een enkele werknemer door Select People / Infra-Noord aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 4. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een werknemer in het kader van een opdracht.
 5. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen Select People / Infra-Noord en de werknemer en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werknemer door Select People / Infra-Noord aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 6. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Werknemers, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.
 7. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3        De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht

 1. Opzegging van en opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
 2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide partijen de opdracht opzegt omdat:
 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

Indien Select People / Infra-Noord wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Select People / Infra-Noord voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen de vorderingen van Select People / Infra-Noord onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

Indien tussen de werknemer en Select People / Infra-Noord het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de werknemer op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de werknemer meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Select People / Infra-Noord bevestigen.

De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Select People / Infra-Noord de werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Select People / Infra-Noord en de werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Select People / Infra-Noord schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 4          Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer.

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde werknemer indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
 • het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
 1. De opdrachtgever brengt Select People / Infra-Noord schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 2. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de werknemer aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen Select People / Infra-Noord en de werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever overeenkomstig het in de voorgaande leden bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die werknemer op basis van die opdracht 1.500 uren arbeid heeft verricht is de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 1.500 uren minus de op basis van de opdracht reeds door die werknemer gewerkte uren.
 4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de opdracht of, ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is, over de niet in acht genomen opzegtermijn. Een en ander met dien verstande dat de opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Select People / Infra-Noord met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 6. De opdrachtgever is de in lid 4 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de werknemer binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de werknemer binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever met de betreffende werknemer een arbeidsverhouding aangaat.
 7. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Select People / Infra-Noord met een (aspirant) werknemer in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door Select People / Infra-Noord aan hem is voorgesteld, en deze (potentiële) opdrachtgever met die werknemer binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een terbeschikkingstelling tot stand komt, is de (potentiële) opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 40% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, zulks over een periode van 1.500 uren. De opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de werknemer rechtstreeks of via derden de opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende werknemer een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval partijen ter zake de desbetreffende werknemer nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het opdrachtgeverstarief, dan is de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van Select People / Infra-Noord om volledige schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien en voor zover er na de laatste terbeschikkingstelling twaalf maanden of meer is verstreken en dezelfde werknemer opnieuw bij de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, gelden de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen tot betaling van enige vergoeding opnieuw. De door de opdrachtgever te betalen vergoeding bedraagt alsdan echter slechts 50% van de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde vergoedingen en/of bedragen.

Artikel 5        Vervanging en beschikbaarheid

 1. Select People / Infra-Noord is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde werknemer door een andere werknemer onder voortzetting van de opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Select People, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
 2. Select People / Infra-Noord schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Select People / Infra-Noord om welke reden dan ook een (vervangende) werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 6        Opschortingsrecht 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de werknemer niet te werk kan worden gesteld én;
 • Select People / Infra-Noord jegens de werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.

De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

 1. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer of de werknemer niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan Select People / Infra-Noord het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

Artikel 7        Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt Select People / Infra-Noord voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Select People / Infra-Noord bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)werknemers, welke (kandidaat-)werknemers zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)werknemer af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)werknemer geen doorgang vindt.
 3. Select People / Infra-Noord schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de opdrachtgever en Select People / Infra-Noord voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een werknemer ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een werknemer.
 4. Select People / Infra-Noord is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij Select People / Infra-Noord indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Select People / Infra-Noord bij de selectie.

Artikel 8        Arbeidsduur en werktijden 

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de werknemer bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de werknemer zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de werknemer de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de werknemer worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 9        Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 

De opdrachtgever dient Select People / Infra-Noord bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Select People / Infra-Noord deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever Select People / Infra-Noord onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om Select People / Infra-Noord tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Select People / Infra-Noord het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 10       Functie en beloning 

 1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de werknemer uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan
  Select People / Infra-Noord.
 2. De beloning van de werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de werknemer uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Select People / Infra-Noord de beloning van de werknemer én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Select People / Infra-Noord verschuldigd.
 4. De opdrachtgever stelt Select People / Infra-Noord tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
 5. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 11      Goede uitoefening van leiding en toezicht 

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Select People / Infra-Noord en de werknemer daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Select People / Infra-Noord en met de werknemer.
 5. De opdrachtgever zal aan de werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. Select People / Infra-Noord is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de werknemer zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de werknemer.
 7. Select People / Infra-Noord is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Select People / Infra-Noord voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Select People / Infra-Noord als werkgever van de werknemer – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
 9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Select People / Infra-Noord verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12      Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De opdrachtgever is jegens de werknemer en Select People / Infra-Noord verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De opdrachtgever is gehouden om aan de werknemer en aan Select People / Infra-Noord tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Select People / Infra-Noord zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De opdrachtgever zal aan de werknemer alle schade vergoeden die de werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Select People / Infra-Noord verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13      Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Select People / Infra-Noord. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 

Artikel 14      Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan Select People / Infra-Noord verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de werknemer gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Select People / Infra-Noord op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die Select People verschuldigd is aan de werknemer. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt Select People / Infra-Noord de beloning van de werknemer en het opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 van dit artikel bedoelde geval is Select People / Infra-Noord in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
 1. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 2. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door Select People / Infra-Noord zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.
 3. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Select People / Infra-Noord gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Select People / Infra-Noord kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Select People / Infra-Noord zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15      Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
 2. De opdrachtgever en Select People / Infra-Noord kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat Select People / Infra-Noord aansluitend aan de door de werknemer gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Select People / Infra-Noord wordt verstrekt.
 5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Select People / Infra-Noord gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
 6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de werknemer aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de werknemer bij Select People / Infra-Noord ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de werknemer bij Select People / Infra-Noord ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 16      Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid Select People

 1. Select People / Infra-Noord is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Select People / Infra-Noord deze verplichting niet nakomt, is Select People / Infra-Noord gehouden – met inachtneming van he in deze algemene voorwaarden bepaalde – tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht ter zake indient bij Select People / Infra-Noord en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Select People / Infra-Noord.
 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Select People / Infra-Noord is beperkt tot het door Select People / Infra-Noord aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Select People / Infra-Noord maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
 3. Aansprakelijkheid van Select People / Infra-Noord voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 17      Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Select people / Infra-Noord ingediende nota binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan de opdrachtgever niet toegestaan.
 2. Uitsluitend betalingen aan Select People / Infra-Noord of aan een door Select People / Infra-Noord schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers of het verstrekken van voorschotten aan werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De in het bezit van Select People / Infra-Noord zijnde doordruk of kopie van de door Select People / Infra-Noord verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Select People / Infra-Noord zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,- per vordering, tenzij Select People / Infra-Noord aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Select People / Infra-Noord of door de derde die tot betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Select People / Infra-Noord ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 18      Intellectuele en industriële eigendom

 1. Select People / Infra-Noord zal de werknemer op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde –voor zover nodig en mogelijk- te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien Select People / Infra-Noord in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de werknemer of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Select People / Infra-Noord.
 2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert Select People / Infra-Noord over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Select People / Infra-Noord.
 3. Select People / Infra-Noord is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de werknemer verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 19     Werving en selectie: uitvoering

 1. Het bepaalde in de artikelen 19 en 20 van deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend indien een opdracht tot werving en selectie van een potentiële werknemer wordt verstrekt aan Select People (hierna ook: “kandidaat”) door de opdrachtgever.
 2. Select People / Infra-Noord zal, naar aanleiding van een door de opdrachtgever daartoe verstrekte en bevestigde opdracht, zich inspannen om zo spoedig als in redelijkheid mogelijk potentiële werknemers te vinden die zo goed mogelijk voldoen aan het door de opdrachtgever opgestelde profiel en aan de opdrachtgever aan te bieden ter vervulling van de aan Select People / Infra-Noord verstrekte vacature.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens die Select People / Infra-Noord redelijkerwijs nodig heeft ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht. Hiertoe zal eveneens een intakegesprek worden gevoerd tussen Select People / Infra-Noord en de opdrachtgever. In het intakegesprek zal op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een profiel worden opgesteld door Select People / Infra-Noord, dat zal worden goedgekeurd door de opdrachtgever. Op basis van dit profiel zal Select People / Infra-Noord de geschikte kandidaten werven en selecteren.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze om met een kandidaat die hem door Select People / Infra-Noord wordt voorgedragen een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Artikel 20      Werving en selectie: honorarium en kosten

 1. De opdrachtgever is het in de overeenkomst van opdracht opgenomen honorarium verschuldigd vanaf het moment dat hij een arbeidsverhouding aangaat met de kandidaat. Indien in de overeenkomst geen honorarium is opgenomen, geldt dat het honorarium, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gelijk is aan 25% van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de desbetreffende kandidaat bij de opdrachtgever.
 2. De kosten van werving en selectie zullen separaat aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken geen deel uit van het onder lid 1 van dit artikel genoemde honorarium. De kosten van werving, waaronder meer doch niet uitsluitend de kosten voor file-, media-, internet- en netwerksearch en assessment, zullen worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht. De kosten van werving en selectie is de opdrachtgever te allen tijde verschuldigd aan Select People / Infra-Noord. Dit geldt evenzeer indien de opdrachtgever geen arbeidsverhouding aangaat met een der aan hem voorgestelde kandidaten, of de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, ontbonden of gewijzigd.
 3. Eventuele reis- en verblijfskosten van de kandidaat zullen door Select People / Infra-Noord aan de kandidaat worden vergoed en bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten aan Select People / Infra-Noord te vergoeden.
 4. Alle in de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 21      Geheimhouding

 1. Select People / Infra-Noord en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij -en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Select People / Infra-Noord zal op verzoek van de opdrachtgever de werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 3. Het staat de opdrachtgever vrij om de werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Select People / Infra-Noord over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan Select People / Infra-Noord.
 4. Select People / Infra-Noord is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de werknemer.

Artikel 22      Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever aan wie door Select People / Infra-Noord een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Select People / Infra-Noord is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

Artikel 23      Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 

Opdrachtgever en Select People / Infra-Noord zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. 

Opdrachtgever en Select People / Infra-Noord zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van werknemers. 

Artikel 24      Medezeggenschap

De opdrachtgever is gehouden om de werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Select People / Infra-Noord of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

Indien de werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Select People / Infra-Noord verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 25      Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat werknemers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de werknemer, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

Artikel 26      Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Select People is gevestigd.

Artikel 27      Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.